STORES

Hankyu Umeda Store

ADDRESS TASAKI, 3F Mode, Hankyu Umeda Main Store, 8-7 Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka 530-8350